תוצאות
אחרונות
תוצאות אחרונות
לתוצאות נוספות

תנאי שימוש באתר

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאת ( il.co.maarive.sport1 להלן: "האתר") ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם המתחם ובין אם מכל שם מתחם אחר ("אתר ספורט 1/2" ו/או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת צ'רלטון בע"מ ("צ'רלטון"), חברה פרטית שמספרה 511717688 מרח' האחים מסלויטה 15 ת"א. צ'רלטון הנה חברה העוסקת, בין היתר, בשידורי ספורט בטלוויזיה בלווין ובכבלים, והיא מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט בו הנך גולש ברגע זה . בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר צ'רלטון תוכל לפנות לצ'רלטון באמצעות הקישור " יצירת קשר " . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין צ'רלטון. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון . תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתמש בשירותי האתר: צפייה בתכני וידאו, קריאת מאמרים נתוני משחקים לוח שידורים וטבלאות (להלן:"שירותים" ) .במסגרת תקנון זה "גולש " - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "צ'רלטון " - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע . השימוש באתר השימוש באתר היינו לצרכים פרטיים ואישיים ולא לשימוש פומבי, אלא אם קיבלת את ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב של צ'רלטון לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה דע כי שימוש בניגוד לתנאי התקנון מהווה, בין היתר, עילה לתביעה נזיקין . אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר . אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, ובין אם אותם אביזרים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים . מידע ותכנים באינטרנט צ'רלטון איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו ב אתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. צ'רלטון רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין . צ'רלטון לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ,שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, ובפרט האינדקס . צ'רלטון לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם . קניין רוחני מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר, משחקים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הנן של צ'רלטון בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של צ'רלטון בכתב ומראש. סימני המסחר בסימן ספורט ,1 ספורט2 ,ספורט3, ספורט 4 ו/או בסימן המסחר של צ'רלטון, הנם קניינה של צ'רלטון בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש. הפרת האמור לעיל מהווה ,בין היתר, משום הפרת זכויות יוצרים, בניגוד לחוק זכות יוצרים, 1911, וכן פגיעה בזכות הקניין החוקתית הנתונה לצ'רלטון בהתאם סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. משום גזל בלשון פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בשל שימוש בקניינה של צ'רלטון שלא כדין. משום הפרה של סעיפים 1 ו 2 - לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט - 1999 – דבר המזכה את צ'רלטון בפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק עד 100,000 ש"ח, בגין כל הפרה והפרה בנפרד, ע"פ סעיף 13 לאותו החוק. משום עשיית עושר ולא במשפט, כמשמעות מונח זה בחוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט – 1979, באשר במעשים אלו יהא משום התעשרות שלא כדין על חשבון צ'רלטון . מידע מסחרי כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. צ'רלטון איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות ב אתר או ירכשו באמצעותן. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה . פרסום בוידאו מבוצע עבור צ'רלטון ע"י חברת ארטימדיה. נא עיין בתנאי מדיניות הפרטיות של חברת .http://arti-media.net/privacy-policy בקישור ארטימדיה הגנת הפרטיות הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שצ'רלטון תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. צ'רלטון רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות של צ'רלטון . צ'רלטון מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, צ'רלטון שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עושה באתר , בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין האתר ו/או צ'רלטון , ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש, ו/או במקרה שצ'רלטון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של צ'רלטון עם צד שלישי כלשהו . בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הנך מסכים כי צ'רלטון תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך באמצעות הקישור צור קשר שבאתר . מחיקת מידע כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר נמחקים כעבור זמן. צ'רלטון אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך . ניתוק, הפסקה ושינויים צ'רלטון רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה . כמו כן רשאית צ'רלטון לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי . אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על צ'רלטון אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה . צ'רלטון תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם -והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צ'רלטון בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם . הצהרות והתחייבויות הגולשים תנאי שימוש באתר אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר ( www.sport1.co.il להלן: "האתר") ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם domain name ( www.sport1.co.il(ובין אם מכל שם מתחם אחר ("אתר ספורט 1/2" ו/או "האתר .(" האתר מנוהל ע"י חברת צ'רלטון בע"מ ("צ'רלטון"), חברה פרטית שמספרה 511717688 מרח' האחים מסלויטה 15 ת"א. צ'רלטון הנה חברה העוסקת, בין היתר, בשידורי ספורט בטלוויזיה בלווין ובכבלים, והיא מפעילה ומנהלת את אתר האינטרנט בו הנך גולש ברגע זה . בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר צ'רלטון תוכל לפנות לצ'רלטון באמצעות הקישור " יצירת קשר " . הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין צ'רלטון. עקב כך, הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון . תקנון זה מסדיר את היחסים בין האתר לבין הגולשים באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכל להשתמש בשירותי האתר: צפייה בתכני וידאו, קריאת מאמרים נתוני משחקים לוח שידורים וטבלאות (להלן:"שירותים" ) .במסגרת תקנון זה "גולש " - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "צ'רלטון " - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע . השימוש באתר השימוש באתר היינו לצרכים פרטיים ואישיים ולא לשימוש פומבי, אלא אם קיבלת את ההסכמה המפורשת, מראש ובכתב של צ'רלטון לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה דע כי שימוש בניגוד לתנאי התקנון מהווה, בין היתר, עילה לתביעה נזיקין . אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים ובפרסומים מכל סוג שהוא, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית או לכל מטרה אחרת, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי . אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש בכל אמצעי לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר . אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, ובין אם אותם אביזרים משנים את עיצוב האתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים . מידע ותכנים באינטרנט צ'רלטון איננה מתחייבת כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו ב אתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. צ'רלטון רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין . צ'רלטון לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ,שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר, ובפרט האינדקס . צ'רלטון לא תישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתכמות עליהם או שימוש בהם . קניין רוחני מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצוב האתר, משחקים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הנן של צ'רלטון בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של צ'רלטון בכתב ומראש. סימני המסחר בסימן ספורט ,1 ספורט2, ספורט3, ספורט 4 ו/או בסימן המסחר של צ'רלטון, הנם קניינה של צ'רלטון בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמה בכתב ומראש. הפרת האמור לעיל מהווה ,בין היתר, משום הפרת זכויות יוצרים, בניגוד לחוק זכות יוצרים, 1911, וכן פגיעה בזכות הקניין החוקתית הנתונה לצ'רלטון בהתאם סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. משום גזל בלשון פקודת הנזיקין [נוסח חדש], בשל שימוש בקניינה של צ'רלטון שלא כדין. משום הפרה של סעיפים 1 ו 2 - לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט - 1999– דבר המזכה את צ'רלטון בפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק עד 100000 ש"ח, בגין כל הפרה והפרה בנפרד, ע"פ סעיף 13 לאותו החוק. משום עשיית עושר ולא במשפט, כמשמעות מונח זה בחוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט – 1979, באשר במעשים אלו יהא משום התעשרות שלא כדין על חשבון צ'רלטון . מידע מסחרי כל עסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. צ'רלטון איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו במודעות המתפרסמות ב אתר או ירכשו באמצעותן. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה . הגנת הפרטיות הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצדך לכך שצ'רלטון תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. צ'רלטון רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות של צ'רלטון . צ'רלטון מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמה .מבלי לגרוע מן האמור לעיל, צ'רלטון שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עושה באתר , בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין האתר ו/או צ'רלטון , ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש, ו/או במקרה שצ'רלטון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של צ'רלטון עם צד שלישי כלשהו . בגלישה באתר ובשימוש בשירותים הנך מסכים כי צ'רלטון תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך באמצעות הקישור צור קשר שבאתר . מחיקת מידע כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר נמחקים כעבור זמן. צ'רלטון אינה מתחייבת, אפוא, שמידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך . ניתוק, הפסקה ושינויים צ'רלטון רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה . כמו כן רשאית צ'רלטון לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי . אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על צ'רלטון אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתו של הגולש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה . צ'רלטון תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם -והכל, בלא צורך להודיע לגולש. לגולש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי צ'רלטון בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם . הצהרות והתחייבויות הגולשים בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי צ'רלטון כדלקמן: - לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; - לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידך לבלוג ו/או לאתר צ'רלטון ו/או לכל שירות אחר של צ'רלטון חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים ,מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין ; הגולש מתחייב לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום; לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת; לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע ,מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; - לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה. - לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; - לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; - לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק; - לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון; - לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; - להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לך, מעת לעת, ע"י האתר ; - לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים ) Worms ,(ואנדלים) Vandals, (יישומים מזיקים Applications ( ) Maliciousוכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995; - לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; - לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; - לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981; - לא להפנות לכל קישור) link (או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה - .לשמור בסוד,ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיה האישיות (אם וככל שיימסרו לה כאלה על ידי האתר, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לך ע"י האתר, אלא אם קיבלה את הסכמת צ'רלטון לכך, מראש ובכתב .גולש שינהג בניגוד למפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, וצ'רלטון תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו . הדין החל וסמכות שיפוט דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלבד. בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהיר כל גולש ומתחייב כלפי צ'רלטון כדלקמן: - לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור; - לא לכלול בתכני גולשים המועלים על ידך לבלוג ו/או לאתר צ'רלטון ו/או לכל שירות אחר של צ'רלטון חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים , מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין ; הגולש מתחייב לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים אחרים בפורום; לא להטריד גולשים אחרים בפורום, לא לפגוע בגולשים אחרים ולא לעבור על החוק בדרך אחרת; לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע ,מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; - לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש שהוא שקרי או מטעה. - לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם; - לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין; - לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק; - לא לפרסם פרטים אישים של גולשים אחרים או מספר טלפון; - לא להשתמש בשירותים של האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין; - להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לך, מעת לעת, ע"י האתר ; - לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, Worms (ואנדלים , Vandals יישומים מזיקים) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995; - לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; - לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; - לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981; - לא להפנות לכל קישור) link (או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה - .לשמור בסוד,ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיה האישיות (אם וככל שיימסרו לה כאלה על ידי האתר, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לך ע"י האתר, אלא אם קיבלה את הסכמת צ'רלטון לכך, מראש ובכתב .גולש שינהג בניגוד למפורט לעיל - יחסם, התכנים שהעלה - יוסרו, וצ'רלטון תהיה רשאית לחסום אותו ולמנוע ממנו לגלוש באתר ולצרוך שירותים באמצעותו. הדין החל וסמכות שיפוט דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בת"א-יפו בלב. המשתמש מאשר כי ידוע לו ש UEFA היא בעל הזכויות לתכני הליגה האירופית ו EURO U-21. כל התכנים המוצגים באתר ספורט1 הם לשימוש אישי בלבד, ולא ניתן כל רשיון אלא אם סופק במפורש ובכתב. UEFA מסירה מעצמה כל אחריות לגבי השידור באתר ספורט1.

תקנון משחק "שחקן החודש"

"החברה" - צ'רלטון בע"מ, ח.פ. 511717688

"אתר החברה" - אתר האינטרנט שכתובתו הינה: www.sport1.maariv.co.il

"תקנון אתר החברה" - התקנון המפורסם באתר החברה

1. כללי

1.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל פעילות "שחקן החודש" באתר החברה (להלן: "המשחק" ו/או "הפעילות").

1.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה.

1.3 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה, וכל לשון רבים תהיה גם לשון יחיד; ולהפך.

1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.

1.5 החברה רשאית, מכל סיבה שהיא ומבלי חובה לנמק, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק ו/או את כללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר ו/או בעמוד הפייסבוק של אתר ספורט1 ו/או בעמוד האינסטגרם של אתר ספורט1 ו/או בערוצי הטלוויזיה ספורט 1 ו/או ספורט 2.

1.6 מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. החברה רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תשא בכל אחריות ולא תחויב בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.

1.7 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מנהליה, עובדיה ובעלי מניותיה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל, באופן בלתי חוזר.

2. מי רשאי להשתתף במשחק

2.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל אדם מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.

2.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

2.3 ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

3. סייגים להשתתפות במשחק

3.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית אך לא חייבת להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

3.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);

3.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;

3.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;

3.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;

3.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;

3.1.6 מכל סיבה אחרת שהחברה תמצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.

3.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

4. כללי המשחק ואופן ההשתתפות בו

4.1 כל משתתף יהיה רשאי להיכנס לאתר ולהשתתף במשחק, כפי שיפורסם בערוצי ספורט 1 ו/או באתר האינטרנט (כאמור, www.sport1.maariv.co.il) בעת שידור משחקי ליגת העל, בין התאריכים 24.08.2019-23.05.2020 (להלן: "תקופת המשחק").

4.2 הפעילות תערך באתר האינטרנט תחת קטגוריית "שחקן החודש" מדי חודש קלנדרי.

4.3 על המשתתף לבחור את שחקן החודש, לענות נכונה על שאלת טריוויה, ולמלא את פרטיו האישיים – להלן: שם מלא וכתובת מייל, על מנת שיוכלו ליצור עמו קשר לקבלת פרס. תשובה נכונה על שאלת הטריוויה הינה התשובה שנקבעה ע"י צוות האתר כנכונה.

4.4 מבין כל המשתתפים שענו נכונה על שאלת הטריוויה, יבחר הזוכה החציוני ברשימה. כלומר, אם הרשימה כוללת מספר זוגי של משתתפים, המשתתף החציון הינו המשתתף שמספרו הסידורי שווה למספר המשתתפים הכולל ברשימה לחלק לשתיים ועוד 1.

4.5 כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד.

בחירת הזוכים

4.6 למען הסר ספק החלטת המערכת בדבר סוג המשחק ובחירת המנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.

4.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא ניתן היה ליצור עימו קשר על בסיס הפרטים שמסר בהתאם לסעיף 5.3 לעיל, מכל סיבה שהיא, עשוי לאבד את זכאותו לפרס. במקרה כזה, החברה שומרת על זכותה להעביר את הפרס למשתתף הבא בתור אשר עונה על הקריטריונים המנויים בסעיף 5.4 לעיל.

4.8 הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.9 הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהחברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהא רשאית החברה, אך לא חייבת, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטה ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.

4.10 כתנאי למימוש הפרס תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהא רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.

4.11 האתר שומר לעצמו את הזכות להחליף אילו מן הפרסים במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתו בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.

4.12 במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה.

4.13 מובהר, כי החברה לא תישא באחריות כלשהי ולא תחוב בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

4.14 משתתפים אשר יזכו בפרסם כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של האתר.

א. הפרסים

4.15 הפרס לזוכה ייבחר בהתאם לתוצאות המשחק ושיקול דעתה הבלעדי של החברה, ויפורסם באתר האינטרנט של החברה ו/או ברשתות החברתיות ו/או בערוצי הטלוויזיה.

4.16 הודעה על אופן, מועד ומקום מסירת הפרס תימסר לזוכה ע"י החברה. במידה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה בפרטי הקשר אותו מילא תוך 3 ימי עסקים, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, להעביר את הזכייה למשתתף הבא בתור לפי המספר הסידורי העולה.

4.17 מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם ו/או היכולת לממשם על ידי הזוכה (לרבות מפאת גילו), אינם באחריות החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה בעצם חלוקת הפרסים כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של החברה כלפי הזוכים.

4.18 החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות הפרס/ים הניתנים לזוכים בחידון או לתנאים בהם יסופקו הפרסים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים ו/או לאספקתם, ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרס/ים.

4.19 החברה אינה אחראית לכל מקרה של ביטול משחק לאחר מסירת כרטיסים, במקרה של כרטיסים כפרס, ולא תהא אחראית לשפות ו/או לזכות את הזוכים בתמורה חילופית.

4.20 החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לפרסים אשר נשלחו לזוכים בדואר, לרבות כל עיכוב במסירת הפרסים שיגרם, ככל שייגרם, כתוצאה משביתה, השבתה, תקלה או שיבוש אחר בשירות הדואר, ולרבות כל תקלה במסירת הפרס שמקורה בפרטי משתתף שגויים, חסרים או בלתי ברורים שנמסרו על ידי הזוכה.

4.21 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות, ללא הגבלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות התקנון ביחס לפרסים, כולם או מקצתם, וכן את הזכות, אך לא החובה, להציע פרס חלופי בכמות ו/או מסוג שעליו תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. הוראות כלליות בנוגע למשחק

5.1 כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2 ידוע למשתתף כי החברה רשאית לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. יובהר כי האתר לא יישא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.

5.3 ידוע למשתתף כי החברה לא תהא אחראית לכל מניעה להשתתפות במשחק ובכלל זה בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות האתר ו/או במערכות צד שלישי.

5.4 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההשתתפות במשחק ו/או הסתמכות החברה על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.

5.5 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק או שינויה, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.

5.6 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה לא תהא אחראית ולא תשא בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.

5.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת הזוכים במשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות האתר, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.

5.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, המשתתף מתחייב לשפות את החברה בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שיחויב בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדו בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

5.9 הצהרות נוספות של המשתתפים

5.10 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

5.11 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.

5.12 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.

5.13 לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לחברה עשויים להיות מועברים לשם יח"צ, יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.

5.14 החברה לא תהא אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו ורשאית להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.

5.15 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם השימוש בפרטים שנמסרו על ידו ו/או המופיעים במסרון לרבות שידורם ופרסומם.

5.16 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת הפלאפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות החברה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. החברה לא תחויב בכל חובה ולא תישא בכל אחריות, לא תשפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בקבלת מסרונים ו/או שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

6. הוראות נוספות

6.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

6.2 כל המועדים הרלבנטיים וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו אך ורק על ידי החברה ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

6.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי למנכ"ל החברה והכרעתו תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כנגדו.

6.4 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

6.5 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

6.6 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

6.7 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי צ'רלטון, ברחוב האחים מסלאוויטה 15 בתל אביב, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.sport1.maariv.co.il תחת מחיצת "תנאי שימוש". למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

תקנון משחק "שחקן המחזור" בחסות בזן

"החברה" - צ'רלטון בע"מ, ח.פ. 511717688

"אתר החברה" - אתר האינטרנט שכתובתו הינה: www.sport1.maariv.co.il

"תקנון אתר החברה" - התקנון המפורסם באתר החברה

1. כללי

1.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל פעילות "שחקן המחזור" באתר החברה (להלן: "המשחק" ו/או "הפעילות").

1.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה.

1.3 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה, וכל לשון רבים תהיה גם לשון יחיד; ולהפך.

1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.

1.5 החברה רשאית, מכל סיבה שהיא ומבלי חובה לנמק, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק ו/או את כללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר ו/או בעמוד הפייסבוק של אתר ספורט1 ו/או בעמוד האינסטגרם של אתר ספורט1 ו/או בערוצי הטלוויזיה ספורט 1 ו/או ספורט 2.

1.6 מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. החברה רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תשא בכל אחריות ולא תחויב בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.

1.7 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מנהליה, עובדיה ובעלי מניותיה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל, באופן בלתי חוזר.

2. מי רשאי להשתתף במשחק

2.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל אדם מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.

2.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

2.3 ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

3. סייגים להשתתפות במשחק

3.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית אך לא חייבת להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

3.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);

3.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;

3.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;

3.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;

3.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;

3.1.6 מכל סיבה אחרת שהחברה תמצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.

3.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

4. כללי המשחק ואופן ההשתתפות בו

4.1 כל משתתף יהיה רשאי להיכנס לאתר ולהשתתף במשחק, כפי שיפורסם בערוצי ספורט 1 ו/או באתר האינטרנט (כאמור, www.sport1.maariv.co.il) בעת שידור משחקי ליגת העל, בין התאריכים 24.08.2019-23.05.2020 (להלן: "תקופת המשחק").

4.2 הפעילות תערך באתר האינטרנט תחת קטגוריית "שחקן המחזור".

4.3 על המשתתף לבחור את שחקן המחזור, לענות נכונה על שאלת טריוויה, ולמלא את פרטיו האישיים – להלן: שם מלא וכתובת מייל, על מנת שיוכלו ליצור עמו קשר לקבלת פרס. תשובה נכונה על שאלת הטריוויה הינה התשובה שנקבעה ע"י צוות האתר כנכונה.

4.4 מבין כל המשתתפים שענו נכונה על שאלת הטריוויה, יבחר הזוכה החציוני ברשימה. כלומר, אם הרשימה כוללת מספר זוגי של משתתפים, המשתתף החציון הינו המשתתף שמספרו הסידורי שווה למספר המשתתפים הכולל ברשימה לחלק לשתיים ועוד 1.

4.5 כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד.

בחירת הזוכים

4.6 למען הסר ספק החלטת המערכת בדבר סוג המשחק ובחירת המנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.

4.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא ניתן היה ליצור עימו קשר על בסיס הפרטים שמסר בהתאם לסעיף 5.3 לעיל, מכל סיבה שהיא, עשוי לאבד את זכאותו לפרס. במקרה כזה, החברה שומרת על זכותה להעביר את הפרס למשתתף הבא בתור אשר עונה על הקריטריונים המנויים בסעיף 5.4 לעיל.

4.8 הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.9 הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהחברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהא רשאית החברה, אך לא חייבת, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטה ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.

4.10 כתנאי למימוש הפרס תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהא רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.

4.11 האתר שומר לעצמו את הזכות להחליף אילו מן הפרסים במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתו בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.

4.12 במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה.

4.13 מובהר, כי החברה לא תישא באחריות כלשהי ולא תחוב בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

4.14 משתתפים אשר יזכו בפרסם כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של האתר.

א. הפרסים

4.15 הפרס לזוכה ייבחר בהתאם לתוצאות המשחק ושיקול דעתה הבלעדי של החברה, ויפורסם באתר האינטרנט של החברה ו/או ברשתות החברתיות ו/או בערוצי הטלוויזיה.

4.16 הודעה על אופן, מועד ומקום מסירת הפרס תימסר לזוכה ע"י החברה. במידה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה בפרטי הקשר אותו מילא תוך 3 ימי עסקים, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, להעביר את הזכייה למשתתף הבא בתור לפי המספר הסידורי העולה.

4.17 מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם ו/או היכולת לממשם על ידי הזוכה (לרבות מפאת גילו), אינם באחריות החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה בעצם חלוקת הפרסים כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של החברה כלפי הזוכים.

4.18 החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות הפרס/ים הניתנים לזוכים בחידון או לתנאים בהם יסופקו הפרסים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים ו/או לאספקתם, ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרס/ים.

4.19 החברה אינה אחראית לכל מקרה של ביטול משחק לאחר מסירת כרטיסים, במקרה של כרטיסים כפרס, ולא תהא אחראית לשפות ו/או לזכות את הזוכים בתמורה חילופית.

4.20 החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לפרסים אשר נשלחו לזוכים בדואר, לרבות כל עיכוב במסירת הפרסים שיגרם, ככל שייגרם, כתוצאה משביתה, השבתה, תקלה או שיבוש אחר בשירות הדואר, ולרבות כל תקלה במסירת הפרס שמקורה בפרטי משתתף שגויים, חסרים או בלתי ברורים שנמסרו על ידי הזוכה.

4.21 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות, ללא הגבלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות התקנון ביחס לפרסים, כולם או מקצתם, וכן את הזכות, אך לא החובה, להציע פרס חלופי בכמות ו/או מסוג שעליו תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. הוראות כלליות בנוגע למשחק

5.1 כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2 ידוע למשתתף כי החברה רשאית לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. יובהר כי האתר לא יישא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.

5.3 ידוע למשתתף כי החברה לא תהא אחראית לכל מניעה להשתתפות במשחק ובכלל זה בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות האתר ו/או במערכות צד שלישי.

5.4 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההשתתפות במשחק ו/או הסתמכות החברה על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.

5.5 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק או שינויה, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.

5.6 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה לא תהא אחראית ולא תשא בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.

5.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת הזוכים במשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות האתר, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.

5.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, המשתתף מתחייב לשפות את החברה בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שיחויב בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדו בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

5.9 הצהרות נוספות של המשתתפים

5.10 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

5.11 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.

5.12 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.

5.13 לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לחברה עשויים להיות מועברים לשם יח"צ, יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.

5.14 החברה לא תהא אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו ורשאית להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.

5.15 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם השימוש בפרטים שנמסרו על ידו ו/או המופיעים במסרון לרבות שידורם ופרסומם.

5.16 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת הפלאפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות החברה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. החברה לא תחויב בכל חובה ולא תישא בכל אחריות, לא תשפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בקבלת מסרונים ו/או שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

6. הוראות נוספות

6.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

6.2 כל המועדים הרלבנטיים וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו אך ורק על ידי החברה ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

6.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי למנכ"ל החברה והכרעתו תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כנגדו.

6.4 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

6.5 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

6.6 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

6.7 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי צ'רלטון, ברחוב האחים מסלאוויטה 15 בתל אביב, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.sport1.maariv.co.il תחת מחיצת "תנאי שימוש". למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

תקנון משחק "החידה של ספורט 1" (להלן: "החידה")

"החברה" - צ'רלטון בע"מ, ח.פ. 511717688

"אתר החברה" - אתר האינטרנט שכתובתו הינה: www.sport1.maariv.co.il

"תקנון אתר החברה" - התקנון המפורסם באתר החברה

1. כללי

1.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל פעילות "החידה" באתר החברה (להלן: "המשחק" ו/או "הפעילות").

1.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה.

1.3 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה, וכל לשון רבים תהיה גם לשון יחיד; ולהפך.

1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.

1.5 החברה רשאית, מכל סיבה שהיא ומבלי חובה לנמק, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק ו/או את כללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר ו/או בעמוד הפייסבוק של אתר ספורט1 ו/או בעמוד האינסטגרם של אתר ספורט1 ו/או בערוצי הטלוויזיה ספורט 1 ו/או ספורט 2.

1.6 מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. החברה רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תשא בכל אחריות ולא תחויב בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.

1.7 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מנהליה, עובדיה ובעלי מניותיה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל, באופן בלתי חוזר.

2. מי רשאי להשתתף במשחק

2.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל אדם מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.

2.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

2.3 ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

3. סייגים להשתתפות במשחק

3.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית אך לא חייבת להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

3.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);

3.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;

3.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;

3.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;

3.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;

3.1.6 מכל סיבה אחרת שהחברה תמצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.

3.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

4. כללי המשחק ואופן ההשתתפות בו

4.1 במהלך שנת 2020 (להלן: "תקופת המשחק"), תפורסם פעמיים בשבוע באתר ספורט 1 חידה חדשה. כל משתתף יהיה רשאי להיכנס לאתר ולהשתתף במשחק, כפי שיפורסם בערוצי ספורט 1 ו/או באתר האינטרנט (כאמור, www.sport1.maariv.co.il).

4.2 הפעילות תערך באתר האינטרנט תחת קטגוריית "החידה של ספורט 1".

4.3 על המשתתף לענות נכונה על החידה, ולמלא את פרטיו האישיים – להלן: שם מלא וכתובת מייל, על מנת שיוכלו ליצור עמו קשר לקבלת פרס. תשובה נכונה על החידה הינה התשובה שנקבעה ע"י צוות האתר כנכונה.

4.4 מבין כל המשתתפים שענו נכונה על החידה, יבחר הזוכה החציוני ברשימה. כלומר, אם הרשימה כוללת מספר זוגי של משתתפים, המשתתף החציון הינו המשתתף שמספרו הסידורי שווה למספר המשתתפים הכולל ברשימה לחלק לשתיים ועוד 1.

4.5 כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד.

בחירת הזוכים

4.6 למען הסר ספק החלטת המערכת בדבר סוג המשחק ובחירת המנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.

4.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא ניתן היה ליצור עימו קשר על בסיס הפרטים שמסר בהתאם לסעיף 5.3 לעיל, מכל סיבה שהיא, עשוי לאבד את זכאותו לפרס. במקרה כזה, החברה שומרת על זכותה להעביר את הפרס למשתתף הבא בתור אשר עונה על הקריטריונים המנויים בסעיף 5.4 לעיל.

4.8 הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.9 הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהחברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהא רשאית החברה, אך לא חייבת, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטה ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.

4.10 כתנאי למימוש הפרס תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהא רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.

4.11 האתר שומר לעצמו את הזכות להחליף אילו מן הפרסים במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתו בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.

4.12 במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה.

4.13 מובהר, כי החברה לא תישא באחריות כלשהי ולא תחוב בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

4.14 משתתפים אשר יזכו בפרס כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של האתר.

א. הפרסים

4.15 הפרס לזוכה ייבחר בהתאם לתוצאות המשחק ושיקול דעתה הבלעדי של החברה, ויפורסם באתר האינטרנט של החברה ו/או ברשתות החברתיות ו/או בערוצי הטלוויזיה.

4.16 הודעה על אופן, מועד ומקום מסירת הפרס תימסר לזוכה ע"י החברה. במידה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה בפרטי הקשר אותו מילא תוך 3 ימי עסקים, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, להעביר את הזכייה למשתתף הבא בתור לפי המספר הסידורי העולה.

4.17 מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם ו/או היכולת לממשם על ידי הזוכה (לרבות מפאת גילו), אינם באחריות החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה בעצם חלוקת הפרסים כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של החברה כלפי הזוכים.

4.18 החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות הפרס/ים הניתנים לזוכים בחידון או לתנאים בהם יסופקו הפרסים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים ו/או לאספקתם, ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרס/ים.

4.19 החברה אינה אחראית לכל מקרה של ביטול משחק לאחר מסירת כרטיסים, במקרה של כרטיסים כפרס, ולא תהא אחראית לשפות ו/או לזכות את הזוכים בתמורה חילופית.

4.20 החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לפרסים אשר נשלחו לזוכים בדואר, לרבות כל עיכוב במסירת הפרסים שיגרם, ככל שייגרם, כתוצאה משביתה, השבתה, תקלה או שיבוש אחר בשירות הדואר, ולרבות כל תקלה במסירת הפרס שמקורה בפרטי משתתף שגויים, חסרים או בלתי ברורים שנמסרו על ידי הזוכה.

4.21 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות, ללא הגבלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות התקנון ביחס לפרסים, כולם או מקצתם, וכן את הזכות, אך לא החובה, להציע פרס חלופי בכמות ו/או מסוג שעליו תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. הוראות כלליות בנוגע למשחק

5.1 כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2 ידוע למשתתף כי החברה רשאית לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. יובהר כי האתר לא יישא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.

5.3 ידוע למשתתף כי החברה לא תהא אחראית לכל מניעה להשתתפות במשחק ובכלל זה בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות האתר ו/או במערכות צד שלישי.

5.4 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההשתתפות במשחק ו/או הסתמכות החברה על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.

5.5 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק או שינויה, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.

5.6 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה לא תהא אחראית ולא תשא בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.

5.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת הזוכים במשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות האתר, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.

5.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, המשתתף מתחייב לשפות את החברה בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שיחויב בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדו בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

5.9 הצהרות נוספות של המשתתפים

5.10 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

5.11 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.

5.12 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.

5.13 לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לחברה עשויים להיות מועברים לשם יח"צ, יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.

5.14 החברה לא תהא אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו ורשאית להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.

5.15 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם השימוש בפרטים שנמסרו על ידו ו/או המופיעים במסרון לרבות שידורם ופרסומם.

5.16 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת הפלאפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות החברה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. החברה לא תחויב בכל חובה ולא תישא בכל אחריות, לא תשפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בקבלת מסרונים ו/או שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

6. הוראות נוספות

6.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

6.2 כל המועדים הרלבנטיים וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו אך ורק על ידי החברה ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

6.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי למנכ"ל החברה והכרעתו תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כנגדו.

6.4 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

6.5 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

6.6 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

6.7 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי צ'רלטון, ברחוב האחים מסלאוויטה 15 בתל אביב, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.sport1.maariv.co.il תחת מחיצת "תנאי שימוש". למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

תקנון משחק "חידת ליגת העל" (להלן: "החידה")

"החברה" - צ'רלטון בע"מ, ח.פ. 511717688

"אתר החברה" - אתר האינטרנט שכתובתו הינה: www.sport1.maariv.co.il

"תקנון אתר החברה" - התקנון המפורסם באתר החברה

1. כללי

1.1 תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל פעילות "החידה" באתר החברה (להלן: "המשחק" ו/או "הפעילות").

1.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה.

1.3 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה, וכל לשון רבים תהיה גם לשון יחיד; ולהפך.

1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.

1.5 החברה רשאית, מכל סיבה שהיא ומבלי חובה לנמק, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק ו/או את כללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר ו/או בעמוד הפייסבוק של אתר ספורט1 ו/או בעמוד האינסטגרם של אתר ספורט1 ו/או בערוצי הטלוויזיה ספורט 1 ו/או ספורט 2.

1.6 מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. החברה רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תשא בכל אחריות ולא תחויב בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.

1.7 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מנהליה, עובדיה ובעלי מניותיה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל, באופן בלתי חוזר.

2. מי רשאי להשתתף במשחק

2.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל אדם מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.

2.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

2.3 ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

3. סייגים להשתתפות במשחק

3.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית אך לא חייבת להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

3.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);

3.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;

3.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;

3.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;

3.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;

3.1.6 מכל סיבה אחרת שהחברה תמצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.

3.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

4. כללי המשחק ואופן ההשתתפות בו

4.1 בין התאריכים 24.08.2019-23.05.2020 (להלן: "תקופת המשחק"), תפורסם מדי שבוע באתר ספורט 1 חידה חדשה בנושא ליגת העל. כל משתתף יהיה רשאי להיכנס לאתר ולהשתתף במשחק, כפי שיפורסם בערוצי ספורט 1 ו/או באתר האינטרנט (כאמור, www.sport1.maariv.co.il).

4.2 הפעילות תערך באתר האינטרנט תחת קטגוריית "חידת ליגת העל".

4.3 על המשתתף לענות נכונה על החידה, ולמלא את פרטיו האישיים – להלן: שם מלא וכתובת מייל, על מנת שיוכלו ליצור עמו קשר לקבלת פרס. תשובה נכונה על החידה הינה התשובה שנקבעה ע"י צוות האתר כנכונה.

4.4 מבין כל המשתתפים שענו נכונה על החידה, יבחר הזוכה החציוני ברשימה. כלומר, אם הרשימה כוללת מספר זוגי של משתתפים, המשתתף החציון הינו המשתתף שמספרו הסידורי שווה למספר המשתתפים הכולל ברשימה לחלק לשתיים ועוד 1.

4.5 כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד.

בחירת הזוכים

4.6 למען הסר ספק החלטת המערכת בדבר סוג המשחק ובחירת המנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.

4.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא ניתן היה ליצור עימו קשר על בסיס הפרטים שמסר בהתאם לסעיף 5.3 לעיל, מכל סיבה שהיא, עשוי לאבד את זכאותו לפרס. במקרה כזה, החברה שומרת על זכותה להעביר את הפרס למשתתף הבא בתור אשר עונה על הקריטריונים המנויים בסעיף 5.4 לעיל.

4.8 הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.9 הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהחברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהא רשאית החברה, אך לא חייבת, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטה ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.

4.10 כתנאי למימוש הפרס תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהא רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.

4.11 האתר שומר לעצמו את הזכות להחליף אילו מן הפרסים במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתו בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.

4.12 במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה.

4.13 מובהר, כי החברה לא תישא באחריות כלשהי ולא תחוב בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

4.14 משתתפים אשר יזכו בפרס כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של האתר.

א. הפרסים

4.15 הפרס לזוכה ייבחר בהתאם לתוצאות המשחק ושיקול דעתה הבלעדי של החברה, ויפורסם באתר האינטרנט של החברה ו/או ברשתות החברתיות ו/או בערוצי הטלוויזיה.

4.16 הודעה על אופן, מועד ומקום מסירת הפרס תימסר לזוכה ע"י החברה. במידה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה בפרטי הקשר אותו מילא תוך 3 ימי עסקים, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, להעביר את הזכייה למשתתף הבא בתור לפי המספר הסידורי העולה.

4.17 מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם ו/או היכולת לממשם על ידי הזוכה (לרבות מפאת גילו), אינם באחריות החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה בעצם חלוקת הפרסים כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של החברה כלפי הזוכים.

4.18 החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות הפרס/ים הניתנים לזוכים בחידון או לתנאים בהם יסופקו הפרסים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים ו/או לאספקתם, ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרס/ים.

4.19 החברה אינה אחראית לכל מקרה של ביטול משחק לאחר מסירת כרטיסים, במקרה של כרטיסים כפרס, ולא תהא אחראית לשפות ו/או לזכות את הזוכים בתמורה חילופית.

4.20 החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לפרסים אשר נשלחו לזוכים בדואר, לרבות כל עיכוב במסירת הפרסים שיגרם, ככל שייגרם, כתוצאה משביתה, השבתה, תקלה או שיבוש אחר בשירות הדואר, ולרבות כל תקלה במסירת הפרס שמקורה בפרטי משתתף שגויים, חסרים או בלתי ברורים שנמסרו על ידי הזוכה.

4.21 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות, ללא הגבלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות התקנון ביחס לפרסים, כולם או מקצתם, וכן את הזכות, אך לא החובה, להציע פרס חלופי בכמות ו/או מסוג שעליו תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. הוראות כלליות בנוגע למשחק

5.1 כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2 ידוע למשתתף כי החברה רשאית לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. יובהר כי האתר לא יישא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.

5.3 ידוע למשתתף כי החברה לא תהא אחראית לכל מניעה להשתתפות במשחק ובכלל זה בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות האתר ו/או במערכות צד שלישי.

5.4 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההשתתפות במשחק ו/או הסתמכות החברה על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.

5.5 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק או שינויה, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.

5.6 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה לא תהא אחראית ולא תשא בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.

5.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת הזוכים במשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות האתר, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.

5.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, המשתתף מתחייב לשפות את החברה בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שיחויב בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדו בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

5.9 הצהרות נוספות של המשתתפים

5.10 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

5.11 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.

5.12 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.

5.13 לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לחברה עשויים להיות מועברים לשם יח"צ, יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.

5.14 החברה לא תהא אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו ורשאית להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.

5.15 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם השימוש בפרטים שנמסרו על ידו ו/או המופיעים במסרון לרבות שידורם ופרסומם.

5.16 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת הפלאפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות החברה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. החברה לא תחויב בכל חובה ולא תישא בכל אחריות, לא תשפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בקבלת מסרונים ו/או שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

6. הוראות נוספות

6.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

6.2 כל המועדים הרלבנטיים וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו אך ורק על ידי החברה ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

6.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי למנכ"ל החברה והכרעתו תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כנגדו.

6.4 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

6.5 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

6.6 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

6.7 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי צ'רלטון, ברחוב האחים מסלאוויטה 15 בתל אביב, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.sport1.maariv.co.il תחת מחיצת "תנאי שימוש". למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

תקנון סקר "VAR" (להלן: "המשחק")

"החברה" - צ'רלטון בע"מ, ח.פ. 511717688

"אתר החברה" - אתר האינטרנט שכתובתו הינה: www.sport1.maariv.co.il

"תקנון אתר החברה" - התקנון המפורסם באתר החברה

1. כללי

תקנון זה (להלן: "התקנון") נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל פעילות "סקר ה-VAR" באתר החברה (להלן: "המשחק" ו/או "הפעילות").

1.2 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במשחק והינו חוזה לכל דבר ועניין, שיש בו כדי למצות את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות במשחק. קבלתו של התקנון ללא שינוי הינה תנאי להשתתפות במשחק זה.

1.3 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה, וכל לשון רבים תהיה גם לשון יחיד; ולהפך.

1.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום או מצג אחרים בדבר המשחק, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא ומכל מועד שהוא, לרבות באתר ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין והן אשר תקבענה. באחריותם הבלעדית של המשתתפים להתעדכן בפרטי התקנון ובכל שינוי ו/או עדכון ו/או תיקון וכיו"ב שייעשו בתקנון.

1.5החברה רשאית, מכל סיבה שהיא ומבלי חובה לנמק, לשנות את תנאי ההשתתפות במשחק ו/או את כללי המשחק עצמו כמו גם להאריך ו/או לקצר ו/או לשנות משך תקופת המשחק ו/או לבטלה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם באתר ו/או בעמוד הפייסבוק של אתר ספורט1 ו/או בעמוד האינסטגרם של אתר ספורט1 ו/או בערוצי הטלוויזיה ספורט 1 ו/או ספורט 2 ו/או ספורט 3 ו/או ספורט 4.

1.6 מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע ו/או בנובע ו/או בקשור לאמור. החברה רשאית גם להאריך את משך תקופת המשחק, ולהחליט כי במהלך התקופה המוארכת לא יחולקו פרסים נוספים מלבד האמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה לא תשא בכל אחריות ולא תחויב בכל חובה עקב כל שינוי כאמור לעיל.

1.7 המשתתפים מאשרים כי קראו והבינו וכי הם מסכימים לכל הוראות תקנון זה ופוטרים את החברה ו/או מי מטעמה, לרבות מנהליה, עובדיה ובעלי מניותיה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר למשחק ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר למשחק ומוותרים על כל טענה הקשורה באלה, בלא יוצא מן הכלל, באופן בלתי חוזר.

2. מי רשאי להשתתף במשחק

2.1 בכפוף לאמור בסעיף 4 להלן, כל אדם מעל גיל 18 רשאי להשתתף במשחק.

2.2 למען הסר ספק יובהר כי ההשתתפות מותרת ליחידים בלבד ושלא לצרכים מסחריים.

2.3 ההשתתפות אסורה על עובדי החברה ובני משפחותיהם. "בן משפחה" לעניין סעיף זה – בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

3. סייגים להשתתפות במשחק

3.1 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל, החברה תהא רשאית אך לא חייבת להחליט, מראש או בדיעבד, על מניעת ו/או פסילת השתתפותו של משתתף במשחק ו/או שלילת זכאותו של משתתף לפרס בו זכה במסגרת המשחק וזאת מכל סיבה שהיא ובלי מתן כל הודעה או התראה למשתתף, בין השאר ומבלי למצות מהסיבות הבאות:

3.1.1 אי עמידה בתנאי השתתפות הנקובים בסעיף 3 לעיל (כולם או חלקם);

3.1.2 מסירת פרטים שאינם נכונים ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או מסולפים וכיו"ב;

3.1.3 התנהגות שאינה ראויה ו/או פסולה ו/או בלתי הולמת ו/או חסרת תום לב ו/או הפעלת אמצעים שאינם כשרים;

3.1.4 במקרה של חשד להפרת תנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין;

3.1.5 אי מילוי אחר התנאים האמורים בתקנון זה;

3.1.6 מכל סיבה אחרת שהחברה תמצא לנכון על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.2 מובהר ומוסכם כי למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם מניעת ו/או פסילת השתתפותו במשחק ו/או זכייתו בפרס כאמור לעיל.

3.3 ההשתתפות במשחק אסורה על עובדי החברה, עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

4. כללי המשחק ואופן ההשתתפות בו

4.1 במהלך שידורי ליגת העל, בין התאריכים: 18.02-23.05.2020 (להלן: "תקופת המשחק"), יפורסם פעמיים בשבוע באתר ספורט 1 סקר VAR חדש. כל משתתף יהיה רשאי להיכנס לאתר ולהשתתף, כפי שיפורסם בערוצי ספורט 1 ו/או באתר האינטרנט (כאמור, www.sport1.maariv.co.il).

4.2 הפעילות תערך באתר האינטרנט תחת קטגוריית "סקר ה-VAR".

4.3 על המשתתף לענות נכונה על החידה, לענות על סקר ה-VAR (להצביע האם השופט קיבל את ההחלטה הנכונה?) ולמלא את פרטיו האישיים – להלן: שם מלא וכתובת מייל, על מנת שיוכלו ליצור עמו קשר לקבלת פרס. תשובה נכונה על החידה הינה התשובה שנקבעה ע"י צוות האתר כנכונה.

4.4 מבין כל המשתתפים שענו נכונה על החידה, יבחר הזוכה החציוני ברשימה. כלומר, אם הרשימה כוללת מספר זוגי של משתתפים, המשתתף החציון הינו המשתתף שמספרו הסידורי שווה למספר המשתתפים הכולל ברשימה לחלק לשתיים ועוד 1.

4.5 כל משתתף יוכל להשתתף פעם אחת בלבד.

בחירת הזוכים

4.6 למען הסר ספק החלטת המערכת בדבר סוג המשחק ובחירת המנצחים הינן סופיות, מוחלטות, חלוטות, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבות את המבקשים להשתתף במשחק כמו גם את כל המשתתפים במשחק עצמו.

4.7 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי משתתף אשר לא ניתן היה ליצור עימו קשר על בסיס הפרטים שמסר בהתאם לסעיף 5.3 לעיל, מכל סיבה שהיא, עשוי לאבד את זכאותו לפרס. במקרה כזה, החברה שומרת על זכותה להעביר את הפרס למשתתף הבא בתור אשר עונה על הקריטריונים המנויים בסעיף 5.4 לעיל.

4.8 הזכייה באילו מן הפרסים המפורטים בתקנון זה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

4.9 הזכאות לפרסים במסגרת המשחק הינה בכפוף להוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שהחברה תהא רשאית, אך לא חייבת, לוודא את זהות הזוכים בכל דרך חוקית שהיא, על מנת לוודא, בין השאר, כי הפרטים שנמסרו על ידם הינם נכונים מדויקים ומלאים. כן תהא רשאית החברה, אך לא חייבת, לבחון את עמידתם של הזוכים בתנאי התקנון, הן ביחס לאפשרות להשתתף במשחק והן ביחס לאופן ההשתתפות עצמו ולקבוע האם המשתתף אכן זכאי לקבלת הפרס בו זכה. החלטה ביחס לזכאותו של משתתף לקבלת פרס הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור ולא תהיה למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לעניין זה.

4.10 כתנאי למימוש הפרס תהא רשאית החברה לדרוש מהמשתתף לחתום על אישורים, הצהרות ו/או ויתורים. באם לא יחתום המשתתף על המסמכים האמורים, תהא רשאית החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשלול ממשתתף זכאותו לפרס בו זכה.

4.11 האתר שומר לעצמו את הזכות להחליף אילו מן הפרסים במוצר או שירות שווה ערך או דומה, על פי שיקול דעתו בכל עת ומכל סיבה שהיא או להתנות את הענקת הפרס בתנאים, הכל בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו במסגרת תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ו/או באתר.

4.12 במקרה שזכייתו בפרס של משתתף תיפסל, מכל סיבה שהיא, רשאית החברה להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר או לא להעניק את הפרס כלל, בהתאם לשיקול דעתה.

4.13 מובהר, כי החברה לא תישא באחריות כלשהי ולא תחוב בחובה כלשהי במקרה של אי יכולת אילו מהזוכים לנצל את הפרס בו זכו, או של נזק, מכל מין וסוג שהוא, שיגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין עקב השתתפותו במשחק ו/או עקב ניצול הפרס או אי ניצולו.

4.14 משתתפים אשר יזכו בפרס כלשהו במסגרת המשחק נותנים בזאת הסכמה בלתי חוזרת ומודעים לכך שדבר זכייתם עשוי (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה) להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים לרבות בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, באתר האינטרנט וכי בהשתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו לפרסום במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של האתר.

א. הפרסים

4.15 הפרס לזוכה ייבחר בהתאם לתוצאות המשחק ושיקול דעתה הבלעדי של החברה, ויפורסם באתר האינטרנט של החברה ו/או ברשתות החברתיות ו/או בערוצי הטלוויזיה.

4.16 הודעה על אופן, מועד ומקום מסירת הפרס תימסר לזוכה ע"י החברה. במידה והחברה לא תצליח ליצור קשר עם הזוכה בפרטי הקשר אותו מילא תוך 3 ימי עסקים, תהיה החברה רשאית, אך לא חייבת, להעביר את הזכייה למשתתף הבא בתור לפי המספר הסידורי העולה.

4.17 מובהר כי הפרסים, טיבם, איכותם, מועד ו/או עצם אספקתם ו/או היכולת לממשם על ידי הזוכה (לרבות מפאת גילו), אינם באחריות החברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא יהיה בעצם חלוקת הפרסים כדי לייצר ו/או להטיל חבות כלשהי של החברה כלפי הזוכים.

4.18 החברה אינה אחראית כלפי הזוכים לאיכות הפרס/ים הניתנים לזוכים בחידון או לתנאים בהם יסופקו הפרסים. החברה לא תהיה אחראית לכל פגם, קלקול, נזק, אי-תקינות או אי התאמה בנוגע לפרסים ו/או לאספקתם, ובכלל זה מודיעה החברה כי לא תהיה אחראית למעשה ו/או למחדל של נותני השירותים ו/או צדדים שלישיים המספקים את הפרס/ים.

4.19 החברה אינה אחראית לכל מקרה של ביטול משחק לאחר מסירת כרטיסים, במקרה של כרטיסים כפרס, ולא תהא אחראית לשפות ו/או לזכות את הזוכים בתמורה חילופית.

4.20 החברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לפרסים אשר נשלחו לזוכים בדואר, לרבות כל עיכוב במסירת הפרסים שיגרם, ככל שייגרם, כתוצאה משביתה, השבתה, תקלה או שיבוש אחר בשירות הדואר, ולרבות כל תקלה במסירת הפרס שמקורה בפרטי משתתף שגויים, חסרים או בלתי ברורים שנמסרו על ידי הזוכה.

4.21 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות, ללא הגבלה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הוראות התקנון ביחס לפרסים, כולם או מקצתם, וכן את הזכות, אך לא החובה, להציע פרס חלופי בכמות ו/או מסוג שעליו תחליט על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. הוראות כלליות בנוגע למשחק

5.1 כל החלטה הנוגעת לקיומו של המשחק, לרבות אך לא רק, ההשתתפות במשחק, פרסום המשחק, תקופת המשחק והחלטות אחרות, תעשה על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

5.2 ידוע למשתתף כי החברה רשאית לשנות את המשחק, כלליו כפי שנקבעו בתקנון, תקופתו וכיו"ב ו/או להפסיקו על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר. יובהר כי האתר לא יישא בכל אחריות בקשר עם האמור לעיל, לרבות מקום בו יופסק ו/או לא יחל המשחק, מכל סיבה שהיא.

5.3 ידוע למשתתף כי החברה לא תהא אחראית לכל מניעה להשתתפות במשחק ובכלל זה בכל מקרה של תקלה, עיכוב וכיו"ב בתקשורת ו/או במערכות האתר ו/או במערכות צד שלישי.

5.4 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למשתתף ו/או לכל צד שלישי עקב ההשתתפות במשחק ו/או הסתמכות החברה על הפרטים אשר ימסרו להן על ידי המשתתף.

5.5 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר עשוי להגרם למשתתף עקב שינוי תנאי התקנון ו/או המשחק לרבות: ביטולו, קיצור תקופת המשחק או שינויה, שינוי בפרסים המחולקים לזוכים וכיו"ב ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שתגרמנה כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות במשחק זו לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו במשחק זה.

5.6 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל מובהר, כי ההשתתפות במשחק על כל שלביו הינה על אחריותו הבלעדית של המשתתף. החברה לא תהא אחראית ולא תשא בכל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף (לרבות נזק בגוף), הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות המשחק, לרבות אך לא רק, כתוצאה מהשתתפות במשחק ו/או בקשר עם המשחק ו/או בקשר עם מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא ראויים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים ו/או משובשים ו/או חסויים ו/או מנוגדים לכל דין בדרך אחרת לצורך ההשתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק ו/או עקב טעות, שיבוש, איחור, תקלה או כל עניין אחר הקשור ברשת הרט"ן ו/או האינטרנט ו/או רשת החשמל ו/או רשת המחשבים ו/או התקשורת.

5.7 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי ידוע לו שיתכן שתיפולנה טעויות בבחירת הזוכים במשחק ו/או ניהול המשחק ו/או תפעולו ו/או במערכות האתר, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה ההשתתפות ו/או אי ההשתתפות במשחק עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה וכיו"ב בגין נזק מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם, במישרין ו/או בעקיפין עקב טעות, איחור, כשל וכיו"ב בהשתתפות במשחק, לרבות אי קליטת רישומו של משתתף להשתתפות במשחק.

5.8 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית בכל אופן שהוא לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה שיגרמו למשתתף ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהפרה ו/או אי קיום הוראות תקנון זה או כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של המשתתף, המשתתף מתחייב לשפות את החברה בגין כל דמי נזק ו/או הוצאה שיחויב בהן בקשר לאמור, לרבות בגין כל הוצאה בה תישאנה עקב תביעה שתוגש כנגדו בבית המשפט או כל פשרה שתתפשרנה בה, ובשל הצורך להתגונן כנגד תביעה כאמור.

5.9 הצהרות נוספות של המשתתפים

5.10 מבלי לגרוע ו/או לפגוע באמור לעיל עם הפנייה להשתתפות במשחק ו/או בעצם השתתפות במשחק מצהיר, מסכים, מאשר ומתחייב המשתתף כי:

5.11 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להשתתפותו במשחק.

5.12 כי לא יעשה כל שימוש ו/או ניצול לרעה של המשחק.

5.13 לחברה זכות שימוש בלתי חוזרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתתף במסגרת השתתפות במשחק בהתאם להוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מבלי לפגוע באמור לעיל ידוע למשתתף והוא מאשר כי פרטים אשר נמסרו על ידו לחברה עשויים להיות מועברים לשם יח"צ, יצירת קשר עם הזוכים, חלוקת פרסים וכו'.

5.14 החברה לא תהא אחראית על אמיתות הפרטים הנמסרים על ידי המשתתף לצורך השתתפות במשחק ו/או במסגרת המשחק עצמו ורשאית להסתמך על פרטים אלו לכל דבר ועניין.

5.15 מבלי לגרוע באמור לעיל, למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם השימוש בפרטים שנמסרו על ידו ו/או המופיעים במסרון לרבות שידורם ופרסומם.

5.16 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ידוע למשתתף כי השתתפותו ו/או אי השתתפותו במשחק כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים, האתר, רשת הטלפוניה, רשת הפלאפוניה, רשת החשמל, תוכנות ומערכות השונות (להלן יחדיו: "המערכות") אשר באמצעותן מתנהלת המשחק, הן אלה שברשות החברה והן אלו שברשות צדדים שלישיים. החברה לא תחויב בכל חובה ולא תישא בכל אחריות, לא תשפה ולא תדרש לשפות את המשתתף ו/או כל גורם אחר בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב ישיר או עקיף אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות, לרבות, אך לא רק, תקלות בקבלת מסרונים ו/או שיבוש פרטי המשתתף וכיו"ב.

6. הוראות נוספות

6.1 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצורכי פרשנות.

6.2 כל המועדים הרלבנטיים וכל נושא אחר הקשור ו/או הנובע מהמשחק יקבעו אך ורק על ידי החברה ואלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

6.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הכרעה בגין כל מחלוקת ו/או נושא הקשורים ו/או הנובעים מהמשחק יהיו מסורים באופן ייחודי למנכ"ל החברה והכרעתו תהא סופית ומחלטת ולמשתתף לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כנגדו.

6.4 למען הסר ספק, המשחק הינו לצורכים שיווקיים גרידא ואין הוא נכלל בגדר אילו מן הפעילויות הנזכרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

6.5 השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו לצרכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה, יחיד ורבים.

6.6 לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת ו/או הנוגעת בתקנון ו/או במשחק ודיני מדינת ישראל, בלבד, הם שיחולו.

6.7 עותקים מן התקנון מצויים במשרדי צ'רלטון, ברחוב האחים מסלאוויטה 15 בתל אביב, שם ניתן לעיין בהם בימים א'-ה' בין השעות 10:00-16:00, ובאתר האינטרנט www.sport1.maariv.co.il תחת מחיצת "תנאי שימוש". למען הסר ספק הנוסח המפורסם באתר הוא נוסחו הקובע של התקנון.

אנו מברכים אותך על השתתפותך במשחק ומאחלים לך הצלחה!

מעריב
ברשתות החברתיות
כל הזכויות שמורות לצ'רלטון בע"מ